Studii de Masterat

Admitere Masterat 2016

Regulament privind organizarea şi desfășurarea concursului de admitere în învățământul universitar de Masterat - anul universitar 2016-2017

Concursul de admitere în învăţământul universitar de masterat se organizează într-o singură sesiune, în perioada   15-16 septembrie 2016.

Pentru absolvenţii cu diplomă de inginer, facultăţile organizează înscrierea pentru concursul de admitere în învăţământul universitar de masterat timp de 10 zile după terminarea susţinerii examenului de Licenţă: 11 - 22 iulie 2016, între orele 9.00 - 15.00.

Pentru cei care participă la înscrieri în această perioadă taxa de înscriere este de 100 lei.

A doua perioada de înscriere pentru concursul de admitere în învăţământul universitar de masterat este   28 iulie - 14 septembrie 2016.

În vederea înmatriculării, candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget au obligaţia să depună până la data de 19.09.2016 diploma de licenţă/inginer în original la secretariatul facultăţii. Neprezentarea diplomei în original în termenul stabilit atrage neînmatricularea la facultatea respectivă a candidatului admis.

Cuantumul taxei de înscriere este de 125 RON şi a fost stabilit de către Senatul UPB.

PROGRAME  DE STUDII UNUVERSITARE DE MASTERAT

Anexa la REGULAMENT - Fişa de înscriere

ORDIN nr.4945 din 2012

Extras din: Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere in invatamantul universitar de Masterat.

Conţinutul dosarului de înscriere:

Pentru înscrierea la concursul de admitere în învăţământul universitar de masterat, candidaţii vor prezenta la înscriere un dosar plic, care trebuie să conţină următoarele documente:

 

a) fişa de înscriere tip, obţinută de la Comisia de admitere a facultăţii, în care se va menţiona sub semnătură şi răspundere proprie toate datele solicitate (în fişa de înscriere nu se admit modificări, adăugiri sau ştersături);

b) două fotografii, realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3x4 cm;

c) diploma de bacalaureat, în original;

d) diploma de licenţă/inginer sau echivalentă acesteia, în original (candidaţii din promoţia 2016 pot fi înscrişi şi pe baza adeverinţei de absolvire în original, cu precizarea mediei generale a anilor de studii şi a mediei de la examenul de diplomă/licenţă);

e) foaia matricolă/suplimentul la diplomă în original, numai în cazul se prezintă diploma de licenţă/inginer;

f) certificatul de naştere, în copie legalizată;

g) adeverinţă medicală tip, eliberată de un cabinet medical, din care să rezulte că solicitantul este apt medical pentru specializarea la care candidează;

h) certificatul de căsătorie, în copie legalizată (dacă este cazul);

i) buletin/carte de identitate, în copie;

j) chitanţa de plată a taxei de admitere, obţinută de la secretariatul facultăţii.