Admitere Masterat 2015
 Regulament privind organizarea şi funcţionarea procesului de învăţământ în cadrul Studiilor Universitare de MASTERAT din Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti          

Concursul de admitere în învăţământul universitar de masterat se organizează într-o singură sesiune, în perioada  17-18 septembrie 2015.

Pentru absolvenţii cu diplomă de inginer, facultăţile organizează înscrierea pentru concursul de admitere în învăţământul universitar de masterat timp de 10 zile după terminarea susţinerii examenului de Licenţă: 13-24 iulie 2015, între orele 9.00 - 15.00. 

Pentru cei care participă la înscrieri în această perioadă se va face o reducere cu 25% a taxei de înscriere.

A doua perioada de înscriere pentru concursul de admitere în învăţământul universitar de masterat este in  31 august - 16 septembrie 2015.

În vederea înmatriculării, candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget au obligaţia să depună până la data de 21.09.2015 diploma de licenţă/inginer în original la secretariatul facultăţii. Neprezentarea diplomei în original în termenul stabilit atrage neînmatricularea la facultatea respectivă a candidatului admis.

Cuantumul taxei de înscriere este de 100 RON şi a fost stabilit de către Senatul UPB.

  PROGRAME  DE STUDII UNUVERSITARE DE MASTERAT - ANUL UNIVERSITAR 2015-2016 

  Anexa la REGULAMENT - Fişa de înscriere

Extras din: Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere in invatamantul universitar de Masterat.


 


 

Conţinutul dosarului de înscriere:

  • Fişă de înscriere tip (obţinută de la Comisia de admitere a facultăţii)
  • Două fotografii recente (color, format 3x4cm)

  • Diploma de bacalaureat, în original

  • Diploma de Licenţă/Inginer sau echivalentă acesteia, în original

  • Foaie matricolă/suplimentul la diplomă în original

  • Certificat de naştere - copie legalizată

  • Certificat de căsătorie - copie legalizată (dacă este cazul)

  • Adeverinţă medicală tip, eliberată de un cabinet medical din care să rezulte că solicitantul este apt medical pentru specializarea la care candidează

  • Chitanţa privind plata taxei de înscriere

  • Copie Carte de Identitate