Admitere Masterat 2017
Regulament privind organizarea şi desfășurarea concursului de admitere în învățământul universitar de Masterat - anul universitar 2016-2017           

Informatiile referitoare la desfasurarea consursului de admitere in învățământul universitar de Masterat, anul universitar 2017-2017 - vor fi afișate in cel mai scurt timp!  

Cuantumul taxei de înscriere este de 125 RON şi a fost stabilit de către Senatul UPB.

   PROGRAME  DE STUDII UNUVERSITARE DE MASTERAT

  Anexa la REGULAMENT - Fişa de înscriere

Extras din: Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere in invatamantul universitar de Masterat.


 

Conţinutul dosarului de înscriere:

Pentru înscrierea la concursul de admitere în învăţământul universitar de masterat, candidaţii vor prezenta la înscriere un dosar plic, care trebuie să conţină următoarele documente:


a) fişa de înscriere tip, obţinută de la Comisia de admitere a facultăţii, în care se va menţiona sub semnătură şi răspundere proprie toate datele solicitate (în fişa de înscriere nu se admit modificări, adăugiri sau ştersături);

b) două fotografii, realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3x4 cm;

c) diploma de bacalaureat, în original;

d) diploma de licenţă/inginer sau echivalentă acesteia, în original (candidaţii din promoţia 2016 pot fi înscrişi şi pe baza adeverinţei de absolvire în original, cu precizarea mediei generale a anilor de studii şi a mediei de la examenul de diplomă/licenţă);

e) foaia matricolă/suplimentul la diplomă în original, numai în cazul se prezintă diploma de licenţă/inginer;

f) certificatul de naştere, în copie legalizată;

g) adeverinţă medicală tip, eliberată de un cabinet medical, din care să rezulte că solicitantul este apt medical pentru specializarea la care candidează;

h) certificatul de căsătorie, în copie legalizată (dacă este cazul);

i) buletin/carte de identitate, în copie;

j) chitanţa de plată a taxei de admitere, obţinută de la secretariatul facultăţii.