Admitere Masterat 2016
Regulament privind organizarea şi desfășurarea concursului de admitere în învățământul universitar de Masterat - anul universitar 2016-2017           

Concursul de admitere în învăţământul universitar de masterat se organizează într-o singură sesiune, în perioada   15-16 septembrie 2016.

Pentru absolvenţii cu diplomă de inginer, facultăţile organizează înscrierea pentru concursul de admitere în învăţământul universitar de masterat timp de 10 zile după terminarea susţinerii examenului de Licenţă:  11 - 22 iulie 2016, între orele 9.00 - 15.00. 

Pentru cei care participă la înscrieri în această perioadă taxa de înscriere este de 100 lei.

A doua perioada de înscriere pentru concursul de admitere în învăţământul universitar de masterat este   28 iulie - 14 septembrie 2016.

În vederea înmatriculării, candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget au obligaţia să depună până la data de 19.09.2016 diploma de licenţă/inginer în original la secretariatul facultăţii. Neprezentarea diplomei în original în termenul stabilit atrage neînmatricularea la facultatea respectivă a candidatului admis.

Cuantumul taxei de înscriere este de 125 RON şi a fost stabilit de către Senatul UPB.

   PROGRAME  DE STUDII UNUVERSITARE DE MASTERAT

  Anexa la REGULAMENT - Fişa de înscriere

Extras din: Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere in invatamantul universitar de Masterat.


 

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti precizeaza că atat programul de înscriere pentru concursul de admitere în învăţământul universitar de masterat, in cadrul celei de-a doua sesiuni (1.08 - 14.09.2016), cat și data examenului de admitere (15, 16 septembrie 2016) sunt disponibil pe site-urile facultatilor - aici.

Detalii de procedură, număr de locuri pentru fiecare program de masterat in parte precum si posibilitatea de preinscrire le puteti accesa - aici.

 Regulament privind organizarea şi desfășurarea concursului de admitere în învățământul universitar de Masterat - anul universitar 2016-2017

Conţinutul dosarului de înscriere:

Pentru înscrierea la concursul de admitere în învăţământul universitar de masterat, candidaţii vor prezenta la înscriere un dosar plic, care trebuie să conţină următoarele documente:


a) fişa de înscriere tip, obţinută de la Comisia de admitere a facultăţii, în care se va menţiona sub semnătură şi răspundere proprie toate datele solicitate (în fişa de înscriere nu se admit modificări, adăugiri sau ştersături);

b) două fotografii, realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3x4 cm;

c) diploma de bacalaureat, în original;

d) diploma de licenţă/inginer sau echivalentă acesteia, în original (candidaţii din promoţia 2016 pot fi înscrişi şi pe baza adeverinţei de absolvire în original, cu precizarea mediei generale a anilor de studii şi a mediei de la examenul de diplomă/licenţă);

e) foaia matricolă/suplimentul la diplomă în original, numai în cazul se prezintă diploma de licenţă/inginer;

f) certificatul de naştere, în copie legalizată;

g) adeverinţă medicală tip, eliberată de un cabinet medical, din care să rezulte că solicitantul este apt medical pentru specializarea la care candidează;

h) certificatul de căsătorie, în copie legalizată (dacă este cazul);

i) buletin/carte de identitate, în copie;

j) chitanţa de plată a taxei de admitere, obţinută de la secretariatul facultăţii.